«ParkAround & Viva Wallet σε πάνε διακοπές» διαγωνισμός – Όροι Συμμετοχής

 1. H εταιρεία “ParkAround B.V.”, εφεξής η “Διοργανώτρια”, σε συνεργασία με την εταιρεία  Viva Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α.Ε. εφεξής «Συνδιοργανώτρια» διοργανώνουν διαγωνισμό με τίτλο “ParkAround & Viva Wallet σε πάνε διακοπές”, εφεξής “Διαγωνισμός”.
 2. Στον Διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος μόνον πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών που δια­μέ­νουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, και της Συνδιοργανώτριας καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών έως και δευτέρου (Β’) βαθμού.
 3. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο, μέσω της ιστο­σελί­δας που διατηρεί η Διοργανώτρια στο (https://www.parkaround.gr), αλλά και μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής ParkAround (Android & iPhone) κατά την χρονική περίοδο από 01/06/2016 έως 30/06/ 2016, με σκοπό οι συμμετέχοντες που θα λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό να αποκτήσουν τα δώρα που αναφέρονται στη συνέχεια.
 4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, απαιτείται η ύπαρξη έγκυρου λογαριασμού χρήστη του ParkAround. Η, δε, συμμετοχή συνεπάγεται αυτοδικαίως και αυτομάτως την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή από τους χρήστες των Όρων Συμμετοχής του Διαγωνισμού.
 5. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε κράτηση θέσης parking μέσω ParkAround. Οποιοσδήποτε κάνει κράτηση, λαμβάνει αυτόματα μέρος στην κλήρωση. Όσες κρατήσεις κάνει, τόσες συμμετοχές θα έχει.
 6. 2 νικητές θα κερδίσουν από ένα εκπτωτικό κουπόνι αξίας 150 Ευρώ έκαστος τα οποία, κουπόνια, ισχύουν για αγορά ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.
 7. Όροι Χρήσεις Εκπτωτικών Κουπονιών: α) Τα εκπτωτικά κουπόνια Viva ισχύουν για χρήση εφάπαξ και δίνονται με τη μορφή κωδικών. Για χρήση & εξαργύρωση απαιτείται είσοδος στο Viva Wallet λογαριασμό του κατόχου του κουπονιού. β) Τα εκπτωτικά κουπόνια Viva ισχύουν για αγορά ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, μετ’ επιστροφής, για τουλάχιστον έναν ενήλικα και μπορούν να εξαργυρωθούν, στο τελευταίο βήμα αγοράς, μόνο μέσω ηλεκτρονικής αγοράς από το Viva.gr ή μέσω της mobile εφαρμογής Vivawallet (με το διαθέσιμο υπόλοιπο και τις αποθηκευμένες κάρτες του χρήστη). γ) Τα εκπτωτικά κουπόνια δεν συνδυάζονται με άλλες προσφορές, και σε κάθε αγορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ένα κουπόνι. δ) Τα εκπτωτικά κουπόνια μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις 01/07/2016 και εξής και η διάρκεια ισχύος τους ορίζονται οι δύο μήνες (ημερομηνία λήξης: 31/08/2016). ε) Εάν η αξία του κουπονιού είναι μεγαλύτερη από την αξία αγοράς της υπηρεσίας, τότε το υπόλοιπο ποσό του κουπονιού δεν αξιοποιείται. στ) Εάν η αξία του κουπονιού είναι μικρότερη από την αξία αγοράς της υπηρεσίας, τότε το υπερβάλλον ποσό θα μπορεί να πληρωθεί με είσοδο στο Viva Wallet λογαριασμό του κατόχου του κουπονιού. ζ) Τα εκπτωτικά κουπόνια είναι αυστηρώς προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται. η) Σε περίπτωση εξαργύρωσης του κουπονιού και συνεπακόλουθης ακύρωσης της παραγγελίας, δεν επιστρέφεται η αξία του κουπονιού, είτε σε μερική είτε σε ολική ακύρωση.
 8. Διευκρινίζεται πως για να μπορέσει να λάβει το δώρο του ο κάθε νικητής, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη στάθμευση για την οποία έκανε την κράτηση, πριν από την ημερομηνία που θέλει να χρησιμοποιήσει το δώρο του (πριν από την ημέρα του ταξιδιού με το ακτοπλοϊκό που κέρδισε)
 9. Τα δώρα που θα διατεθούν από τη Διοργανώτρια και τη Συνδιοργανώτρια στο πλαίσιο του Διαγω­νι­σμού, ορίζονται από αυτές και αποκλείεται η ανταλλαγή τους με άλλο δώρο ή η εξαργύρωσή τους με μετρητά. Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν μετα­βιβάζονται.
 10. Η ανάδειξη των τυχερών που θα κερδίσουν τα δώρα θα γίνει την 1η Ιουλίου με κλήρωση που θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος που διαθέ­τει η Διοργανώτρια και το οποίο αποκλείει πιθανό­τητα ανθρώπινης παρέμβασης και εξασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας.
 11. Θα διεξαχθούν συνολικά δύο (4) κληρώσεις, για την ανάδειξη δύο (2) τυχερών καθώς και δύο (2) επιλαχόντων για την περίπτωση που δεν κατα­στεί δυνα­τή η επικοινωνία με κάποιο νικητή ή δεν επαληθευθεί η εγκυρό­τητα της συμμε­το­χής του ή η συμμετοχή του ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων όρων.
 12. Οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό email καθώς και σε όλα τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης της Διοργανώτριας (https://www.facebook.com/parkaround/, https://twitter.com/parkaround , https://www.instagram.com/parkaround_greece, https://blog.parkaround.com) και θα κληθούν να επικοινωνήσουν με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διοργανώτριας (support@parkaround.com) ώστε να την ενημερώσουν για την επιθυμητή περίοδο εξαργύρωσης του δώρου. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται να αποστείλουν στην Διοργανώτρια τα εξής στοιχεία τους: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοι­νωνίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εφόσον η επικοινωνία με ένα νικητή δεν καταστεί δυνατή εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης, αυτός χάνει αυτόματα το δικαίωμα στο δώρο και υπεισέρχεται στη θέση του ο επιλαχών. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή σε περίπτωση που ένας Νικητής αρνηθεί να παραλάβει το δώρο του. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία ούτε με το Νικητή ούτε και με τον επιλαχών ή κανείς από αυτούς δεν αποδεχθεί το δώρο, η Διοργανώτρια θα εξετάσει εκ νέου την κατάσταση και θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση.
 13. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξου­σιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, έντυπου και ηλεκ­τρο­­­νικού τύπου και του internet. Ειδικότερα, η Διοργανώτρια & η Συνδιοργανώτρια θα έχουν δικαί­ω­μα να χρησιμο­ποι­ή­σουν και να δημοσιεύσουν οποιοδήποτε σχετικό ειδη­σεο­γρα­φικό στοιχείο, περι­λαμ­βανομένου του ονόματος και της φωτογραφίας που αντιστοιχεί στο προ­φίλ μέσω του οποίου έγινε η συμμετοχή των Νικητών, η δε συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομά­τως και την προς τούτο συναίνεση.
 14. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στην εφαρμογή με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και η Συνδιοργανώτρια δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Συνδιοργανώτρια δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων – χρηστών εκ των άνω αιτιών.
 15. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός είναι δυνατόν να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας.
 16. Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά την ανέλεγκτη κρίση της Διοργανώτριας και της Συνδιοργανώτριας, υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις χειραγώγησης της διαδικασίας συμμετοχής ή οποιασδήποτε άλλης επιλήψιμης πρακτικής, η Διοργανώτρια & η Συνδιοργανώτρια θα έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα και να μην τον αναδείξουν ως νικητή. Στην περίπτωση αυτή, ο εν λόγω συμμετέχων χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου.
 17. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό γίνεται αποκλειστικώς με δική τους ευθύνη. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στους συμμετέχοντες στην κατάσταση που ευρίσκεται και η Διοργανώτρια & η Συνδιοργανώτρια, οι διευθυντές, υπάλληλοι και προστιθέντες αυτών δεν προβαίνουν σε οποιαδήποτε δήλωση ούτε και παρέχουν οποιαδήποτε εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια και πληρότητα της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου οποιασδήποτε ιστοσελίδας είναι συνδεδεμένη με την εν λόγω ιστοσελίδα και ουδεμία ευθύνη θα έχουν για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει από την εν λόγω αιτία.
 18. Η ευθύνη της Διοργανώτριας & της Συνδιοργανώτριας περιορίζονται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των Δώρων. Η Διοργανώτρια και η Συνδιοργανώτρια δεν θα φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή, συνοδό του νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
 19. Οι συμμετέχοντες παρέχουν, με την υποβολή της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό, στην Διοργανώτρια και τη Συνδιοργανώτρια, την συγκατάθεση και την άδειά τους για τη χρήση και επεξεργασία, σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό.
 20. Η επεξεργασία δύναται να πραγματοποιηθεί δι’ αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, είτε από την ίδια την Διοργανώτρια και τη Συνδιοργανώτρια, είτε μέσω άλλου προσώπου, που θα διορίσουν. Οι συμμετέχοντες δίδουν ρητώς την συγκατάθεσή τους προς την Διοργανώτρια & τη Συνδιοργανώτρια όπως επεξεργασθούν ή/ και διαβιβάσουν τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας & της Συνδιοργανώτριας, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των Νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των Δώρων σε αυτούς.
 21. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο που θα δημιουργηθεί, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν. Επιπλέον, Για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με την Διοργανώτρια & τη Συνδιοργανώτρια.
 22. Η Διοργανώτρια & η Συνδιοργανώτρια διατηρούν τo δικαίωμα vα μεταβάλουν τoυς Όρoυς Συμμετοχής στο Διαγωνισμό κατά την ανέλεγκτη κρίση τους. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα http://www.parkaround.gr και θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες. Η Διοργανώτρια & η Συνδιοργανώτρια, ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουν αναφορικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις. Επίσης, η Διοργανώτρια & η Συνδιοργανώτρια διατηρούν το δικαίωμα vα ακυρώσουν τον Διαγωνισμό για σπουδαίο λόγο.
 23. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον Διαγωνισμό, κάθε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@parkaround.com ή μέσω προσωπικού μηνύματος στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας www.facebook.com/parkaround/.
 24. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.
 25. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://blog.parkaround.com/
 26. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των ανωτέρω όρων και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας & της Συνδιοργανώτριας.
 27. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό υπό όρους ή με επιφύλαξη δεν είναι δυνατή, και ως εκ τούτου είναι άκυρη.