Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού -«ShootTheAward»

H εταιρεία “ParkAround B.V.”, εφεξής η “Διοργανώτρια” διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο “ShootTheAward, εφεξής “Διαγωνισμός”.
Στον Διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος μόνον πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών έως και δευτέρου (Β’) βαθμού.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο, μέσω της σελίδας της Διοργανώτριας στο κανάλι κοινωνικής δικτύωσης Facebook (https://www.facebook.com/parkaround/) κατά την χρονική περίοδο από 28/05/2019, 00:01 έως 14/07/2019, 23.59 με σκοπό οι συμμετέχοντες που θα λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό να αποκτήσουν το δώρο που αναφέρεται στη συνέχεια.
Η συμμετοχή συνεπάγεται αυτοδικαίως και αυτομάτως την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή από τους χρήστες των Όρων Συμμετοχής του Διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εντοπίσουν το σχετικό αυτοκόλλητο-βραβείο με την ένδειξη «Review Award 2018» στο χώρο του συνεργαζόμενου χώρου στάθμευσης που θα παρκάρουν με κράτηση που έχουν πραγματοποιήσει μέσω της Διοργανώτριας. Στη συνέχεια,  πρέπει να φωτογραφίσουν το αυτοκόλλητο-βραβείο και να αναρτήσουν τη φωτογραφία σε σχόλιο (comment) της δημοσίευσης του Διαγωνισμού στην σελίδα κοινωνικής δικτύωσης Facebook (https://www.facebook.com/parkaround/). Αφού ο συμμετέχων αναρτήσει τη φωτογραφία  λαμβάνει αυτόματα μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση. Ο κάθε χρήστης έχει δικαίωμα απεριόριστων συμμετοχών, αρκεί κάθε φωτογραφία με το αυτοκόλλητο-βραβείο που θα ανεβάζει να αφορά σε διαφορετικό χώρο στάθμευσης. Το αντικείμενο προς φωτογράφιση φαίνεται τόσο στην εικόνα της δημοσίευσης του blog (https://blog.parkaround.com/) της Διοργανώτριας, όσο και στη δημοσίευση του Διαγωνισμού στο facebook.(https://www.facebook.com/parkaround/). Δε διαθέτουν όλοι οι συνεργαζόμενοι χώροι στάθμευσης το αυτοκόλλητο-βραβείο. Επιπλέον , είναι επιλογή του κάθε συνεργαζόμενου χώρου στάθμευσης που έχει λάβει βραβείο να το αναρτήσει ή όχι σε εμφανές σημείο.

30 νικητές θα κερδίσουν κωδικό προσφοράς αξίας 5€. Οι νικητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό προσφοράς για να έχουν έκπτωση 5€ σε επόμενη στάθμευση που θα πραγματοποιήσουν μέσω της Διοργανώτριας. Κάθε συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μια φορά το δώρο. Η χρήση του κωδικού προϋποθέτει την επιλογή «Online» πληρωμής στο τελικό βήμα της κράτησης. Ο χώρος στάθμευσης που θα επιλεχθεί πρέπει να δέχεται online πληρωμή. Ο κωδικός προσφοράς είναι μια χρήσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία μόνο κράτηση, ανεξαρτήτως της συνολικής αξίας της στάθμευσης. Σε περίπτωση που το κόστος της στάθμευσης είναι υψηλότερο από 5€, ο νικητής οφείλει να καλύψει τη διαφορά. Σε περίπτωση που το κόστος της στάθμευσης είναι χαμηλότερο από 5€, η μη χρησιμοποιημένη αξία του κωδικού προσφοράς χάνεται.

Ο κωδικός προσφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν μέχρι 30/08/2019, με ημερομηνίες στάθμευσης μέχρι 31/12/2019.

Η ανάδειξη των τυχερών που θα κερδίσουν τους κωδικούς προσφοράς, θα γίνει στις 16/07/2019 με κλήρωση που θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος που διαθέτει η Διοργανώτρια και το οποίο αποκλείει πιθανότητα ανθρώπινης παρέμβασης και εξασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν με ανάρτηση στο κανάλι κοινωνικής δικτύωσης της Διοργανώτριας στο Facebook (https://www.facebook.com/parkaround/) και θα ενημερωθούν για τον κωδικό προσφοράς με προσωπικό μήνυμα στο λογαριασμός τους στο facebook.

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του internet. Ειδικότερα, η Διοργανώτρια θα έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε σχετικό ειδησεογραφικό στοιχείο, περιλαμβανομένου του ονόματος και της φωτογραφίας που αντιστοιχεί στο προφίλ μέσω του οποίου έγινε η συμμετοχή του νικητή, η δε συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στην εφαρμογή με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων – χρηστών εκ των άνω αιτιών.
Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός είναι δυνατόν να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας.

Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά την ανέλεγκτη κρίση της Διοργανώτριας, υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις χειραγώγησης της διαδικασίας συμμετοχής ή οποιασδήποτε άλλης επιλήψιμης πρακτικής, η Διοργανώτρια θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα και να μην τον αναδείξει ως νικητή. Στην περίπτωση αυτή, ο εν λόγω συμμετέχων χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου.

Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό γίνεται αποκλειστικώς με δική τους ευθύνη. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στους συμμετέχοντες στην κατάσταση που ευρίσκεται και η Διοργανώτρια, οι διευθυντές, υπάλληλοι και προστιθέντες αυτής δεν προβαίνουν σε οποιαδήποτε δήλωση ούτε και παρέχουν οποιαδήποτε εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια και πληρότητα της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου οποιασδήποτε ιστοσελίδας είναι συνδεδεμένη με την εν λόγω ιστοσελίδα και ουδεμία ευθύνη θα έχουν για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει από την εν λόγω αιτία.

Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του Δώρου. Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή, συνοδό του νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Οι συμμετέχοντες παρέχουν, με την υποβολή της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό, στην Διοργανώτρια, τη συγκατάθεση και την άδειά τους για τη χρήση και επεξεργασία, σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό.

Η επεξεργασία δύναται να πραγματοποιηθεί δι’ αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, είτε από την ίδια την Διοργανώτρια, είτε μέσω άλλου προσώπου, που θα διορίσουν. Οι συμμετέχοντες δίδουν ρητώς την συγκατάθεσή τους προς την Διοργανώτρια όπως επεξεργασθεί ή/ και διαβιβάσει τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη του Νικητή του Διαγωνισμού και στην απόδοση του Δώρου σε αυτόν.Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο που θα δημιουργηθεί, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν. Επιπλέον, Για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με την Διοργανώτρια.

Η Διοργανώτρια διατηρεί τo δικαίωμα vα μεταβάλει τoυς Όρoυς Συμμετοχής στο Διαγωνισμό κατά την ανέλεγκτη κρίση της. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα http://www.parkaround.gr και θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες. Η Διοργανώτρια, ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει αναφορικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις. Επίσης, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα vα ακυρώσει το Διαγωνισμό για σπουδαίο λόγο.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει συμμετέχοντες που δεν ακολούθησαν τις σωστές πρακτικές ή έγραψαν μη σχετιζόμενα με το διαγωνισμό ή υβριστικά μηνύματα. Οι λανθασμένες αναρτήσεις δεν αποτελούν έγκυρες συμμετοχές.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον Διαγωνισμό, κάθε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@parkaround.com ή μέσω προσωπικού μηνύματος στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας http://www.facebook.com/parkaround/.
Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.
Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://blog.parkaround.gr/
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των ανωτέρω όρων και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας.
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό υπό όρους ή με επιφύλαξη δεν είναι δυνατή, και ως εκ τούτου είναι άκυρη.

8+1 useful tips for Airport parking

Booking a parking spot at the Airport is an excellent solution since it ensures easy, safe and affordable parking. So, here are some great tips/ways in which you can ensure you parking experience is stress-free and time efficient.

Before reaching the car park

1.Check the email or sms sent for detailed route directions and the map sent ready with the link for your destination parking spot that you have reserved. Especially if this is your first booking, have a quick scroll though the directions in order to reach your chosen parking spot with comfort.

2. If you are on your way to the parking and have any inquiries regarding the route, dial the number found in the confirmation email or sms sent and ask for directions/pick-up.

Once you have parked at your car park

3. Ensure that you have with you all the necessary documents for your trip ie. Check that you have your I.D. and/or your passport as well as your ticket in case it is necessary to have it printed out by the airline you are flying with.

4. Inform the person in charge of the parking for anything you may need before leaving. For example, in case you are parking your car for a long period of time you may need someone to turn the car engine on once in a while.

5. Carry out a thorough inspection of your car before leaving.

Once you return to your car park

6. Carry out one more inspection of your car. Ensure you have not forgotten anything at the parking grounds and that you are picking up your car in the state that you left it or at a better state, if you have requested car wash services during your trip.

7. If you are requested to pay for any extra days rather than those you have used the parking spot for, do not hesitate to question the employee at your service.

8. Receive the receipt/invoice issued at the completion of parking at the car park.

+1. Share your parking experience with us through the review email you will receive, once your booking is complete! We remain at your disposal for any inquiries you may have, and we wish you….

A Pleasant Trip!

8+1 χρήσιμα tips για parking Αεροδρομίου

Η κράτηση για parking Αεροδρομίου είναι μια εξαιρετική λύση αφού σου εξασφαλίζει εύκολη, ασφαλή και οικονομική στάθμευση. Μάθε λοιπόν κάποια καλά tips/πρακτικές για να έχεις μια ακόμα πιο άνετη εμπειρία στάθμευσης χωρίς άγχος και σπατάλη χρόνου.

Πριν φτάσεις στο χώρο στάθμευσης

1.Δες το email ή το sms με τις αναλυτικές οδηγίες πλοήγησης και το χάρτη με έτοιμο το link του προορισμού σου για το parking που έχεις κάνει κράτηση. Ειδικά, αν είναι η πρώτη σου κράτηση, μια σύντομη μελέτη των οδηγιών θα σε βοηθήσει να φτάσεις στο parking με άνεση.

2.Aν πλησιάζεις στο χώρο στάθμευσης κι έχεις κάποια απορία σχετικά με τη διαδρομή, κάλεσε στο τηλέφωνο για οδηγίες/ παραλαβή που θα βρεις στο email και στο sms επιβεβαίωσης.

Μόλις παρκάρεις στο χώρο στάθμευσης

3.Βεβαιώσου ότι έχεις πάρει μαζί σου όλα τα απαραίτητα έγγραφα για το ταξίδι σου. Δηλαδή τσέκαρε ότι έχεις την ταυτότητα ή/και το διαβατήριο σου καθώς και το εισιτήριό σου σε περίπτωση που σου έχει ζητηθεί εκτυπωμένο από την αεροπορική σου εταιρεία.

4.Ενημέρωσε τους υπεύθυνους του χώρου στάθμευσης για ο,τιδήποτε χρειαστείς πριν την αποχώρησή σου. Για παράδειγμα, αν επιθυμείς να μπει σε λειτουργία η μηχανή του αυτοκίνητού σου, σε περίπτωση στάθμευσης πολύ μεγάλης διάρκειας.

5.Κάνε έναν έλεγχο πριν αφήσεις το αυτοκίνητό σου.

Αφού επιστρέψεις στο χώρο στάθμευσης

6.Έλεγξε και πάλι το αυτοκίνητό σου. Βεβαιώσου ότι δεν έχεις ξεχάσει κάτι στο χώρο και ότι το παραλαμβάνεις στην κατάσταση που το άφησες και ακόμα καλύτερη, σε περίπτωση που έχεις επιλέξει την υπηρεσία πλυσίματος. 😉

7.Aν έχεις σταθμεύσει μέσα στο χρονικό διάστημα της κράτησής σου και σου ζητηθεί να πληρώσεις κάτι διαφορετικό στο ταμείο, μη διστάσεις να εκφράσεις οποιαδήποτε ερώτησή σου στον υπάλληλο που θα εξυπηρετήσει.

8.Παράλαβε την αποδείξη/τιμολόγιο που εκδίδεται κατά την ολοκλήρωση της στάθμευσης στο ταμείο του parking.

+1:Μοιράσου μαζί μας την εμπειρία στάθμευσής σου με μια αξιολόγηση στο email αξιολόγησης που θα λάβεις, με την ολοκλήρωση της κράτησής σου!

Παραμένουμε στη διάθεσή σου για οποιαδήποτε διευκρίνιση και σου ευχόμαστε…

Καλό Ταξίδι!