Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού #FindThePlace

H εταιρεία “ParkAround B.V.”, εφεξής η “Διοργανώτρια” διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο “#FindThePlace” εφεξής “Διαγωνισμός”.

Στον Διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος μόνον πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών έως και δευτέρου (Β’) βαθμού.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο, μέσω της σελίδας της Διοργανώτριας στο κανάλι κοινωνικής δικτύωσης Facebook (https://www.facebook.com/parkaround/) κατά την χρονική περίοδο από 24/06/2019, 00:01 έως 30/06/2019, 23.59 με σκοπό οι συμμετέχοντες που θα λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό να αποκτήσουν το δώρο που αναφέρεται στη συνέχεια.

Η συμμετοχή συνεπάγεται αυτοδικαίως και αυτομάτως την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή από τους χρήστες των Όρων Συμμετοχής του Διαγωνισμού.

. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, κάθε ενδιαφερόμενος  πρέπει να επισκεφθεί το σχετικό post του Διαγωνισμού στην Ιστοσελίδα  και να επιλέξει («κλικάρει») το «Apply now» ώστε να οδηγηθεί στη σχετική  φόρμα συμμετοχής. Σε αυτήν θα απαντήσει την ερώτηση. Αφού επιλέξει την απάντηση που θεωρεί σωστή, θα επιβεβαιώσει ότι διάβασε και αποδέχεται τους όρους συμμετοχής, ότι είναι άνω των 18 ετών, ότι συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τους σκοπούς του Διαγωνισμού και ότι γνωρίζει ότι το Facebook δε φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με τον Διαγωνισμό, επιλέγοντας τα αντίστοιχα πεδία και ακολούθως θα συμπληρώσει τα στοιχεία του -, (όνομα χρήστη και email). Αφού προβεί στις παραπάνω ενέργειες και συμπληρώσει δεόντως τη φόρμα συμμετοχής θα πρέπει να την υποβάλει, πατώντας την επιλογή «submit» προκειμένου να συμμετάσχει στη σχετική ηλεκτρονική κλήρωση . Η πραγματοποίηση και συμμόρφωση με όλα τα παραπάνω αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό.

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα μίας (1) μόνο συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Σε περίπτωση που τυχόν υποβληθούν περισσότερες από μία (1) συμμετοχές από τον ίδιο συμμετέχοντα, στην ηλεκτρονική κλήρωση θα περιλαμβάνεται μία (1) μόνο συμμετοχή, ανεξαρτήτως του αριθμού των συμμετοχών που έχουν υποβληθεί από τον ίδιο λογαριασμό.

5 νικητές θα κερδίσουν κωδικό προσφοράς αξίας 5€. Οι νικητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό προσφοράς για να έχουν έκπτωση 5€ σε επόμενη στάθμευση που θα πραγματοποιήσουν μέσω της Διοργανώτριας. Η χρήση του κωδικού προϋποθέτει την επιλογή «Online» πληρωμής στο τελικό βήμα της κράτησης. Ο χώρος στάθμευσης που θα επιλεχθεί πρέπει να δέχεται online πληρωμή. Ο κωδικός προσφοράς είναι μια χρήσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία μόνο κράτηση, ανεξαρτήτως της συνολικής αξίας της στάθμευσης. Σε περίπτωση που το κόστος της στάθμευσης είναι υψηλότερο από 5€, ο νικητής οφείλει να καλύψει τη διαφορά. Σε περίπτωση που το κόστος της στάθμευσης είναι χαμηλότερο από 5€, η μη χρησιμοποιημένη αξία του κωδικού προσφοράς χάνεται.

Ο κωδικός προσφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν μέχρι 30/08/2019, με ημερομηνίες στάθμευσης μέχρι 31/12/2019.

Η ανάδειξη των τυχερών που θα κερδίσουν τους κωδικούς προσφοράς, θα γίνει στις 02/07/2019 με κλήρωση που θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος που διαθέτει η Διοργανώτρια και το οποίο αποκλείει πιθανότητα ανθρώπινης παρέμβασης και εξασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν με ανάρτηση στο κανάλι κοινωνικής δικτύωσης της Διοργανώτριας στο Facebook (https://www.facebook.com/parkaround/) και θα ενημερωθούν για τον κωδικό προσφοράς με προσωπικό μήνυμα στο email του λογαριασμoύ τους στο facebook.

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του internet. Ειδικότερα, η Διοργανώτρια θα έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε σχετικό ειδησεογραφικό στοιχείο, περιλαμβανομένου του ονόματος και της φωτογραφίας που αντιστοιχεί στο προφίλ μέσω του οποίου έγινε η συμμετοχή του νικητή, η δε συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στην εφαρμογή με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων – χρηστών εκ των άνω αιτιών.

Ο Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook, ούτε συνδέεται με αυτό με οποιονδήποτε τρόπο.

Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός είναι δυνατόν να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας.

Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά την ανέλεγκτη κρίση της Διοργανώτριας, υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις χειραγώγησης της διαδικασίας συμμετοχής ή οποιασδήποτε άλλης επιλήψιμης πρακτικής, η Διοργανώτρια θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα και να μην τον αναδείξει ως νικητή. Στην περίπτωση αυτή, ο εν λόγω συμμετέχων χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου.

Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό γίνεται αποκλειστικώς με δική τους ευθύνη. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στους συμμετέχοντες στην κατάσταση που ευρίσκεται και η Διοργανώτρια, οι διευθυντές, υπάλληλοι και προστιθέντες αυτής δεν προβαίνουν σε οποιαδήποτε δήλωση ούτε και παρέχουν οποιαδήποτε εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια και πληρότητα της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου οποιασδήποτε ιστοσελίδας είναι συνδεδεμένη με την εν λόγω ιστοσελίδα και ουδεμία ευθύνη θα έχουν για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει από την εν λόγω αιτία.

Οι συμμετέχοντες παρέχουν, με την υποβολή της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό, στην Διοργανώτρια, τη συγκατάθεση και την άδειά τους για τη χρήση και επεξεργασία, σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό.

Η επεξεργασία δύναται να πραγματοποιηθεί δι’ αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, είτε από την ίδια την Διοργανώτρια, είτε μέσω άλλου προσώπου, που θα διορίσουν. Οι συμμετέχοντες δίδουν ρητώς την συγκατάθεσή τους προς την Διοργανώτρια όπως επεξεργασθεί ή/ και διαβιβάσει τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη του Νικητή του Διαγωνισμού και στην απόδοση του Δώρου σε αυτόν.Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο που θα δημιουργηθεί, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν. Επιπλέον, Για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με την Διοργανώτρια.

Η Διοργανώτρια διατηρεί τo δικαίωμα vα μεταβάλει τoυς Όρoυς Συμμετοχής στο Διαγωνισμό κατά την ανέλεγκτη κρίση της. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα http://www.parkaround.gr και θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες. Η Διοργανώτρια, ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει αναφορικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις. Επίσης, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα vα ακυρώσει το Διαγωνισμό για σπουδαίο λόγο.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει συμμετέχοντες που δεν ακολούθησαν τις σωστές πρακτικές ή δεν απάντησαν σωστά ή έγραψαν μη σχετιζόμενα με το διαγωνισμό ή υβριστικά μηνύματα. Οι λανθασμένες απαντήσεις και αναρτήσεις δεν αποτελούν έγκυρες συμμετοχές.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον Διαγωνισμό, κάθε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@parkaround.com ή μέσω προσωπικού μηνύματος στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας http://www.facebook.com/parkaround/.

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://blog.parkaround.gr/.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των ανωτέρω όρων και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό υπό όρους ή με επιφύλαξη δεν είναι δυνατή, και ως εκ τούτου είναι άκυρη.

5+1 Τips που πρέπει να ξέρεις για την οικολογική οδήγηση

Εσύ γνωρίζεις για την οικολογική οδήγηση, αγγλιστί eco-driving; 🌍 🚗

Αν όχι, ήρθε η ώρα να μάθεις. Είναι ένας έξυπνος τρόπος οδήγησης που συμβάλλει:

  • στη μείωση των εκπομπών ρύπων και αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου ( γιατί το προσέχουμε το περιβάλλον μας)
  • στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου (ορίστε και το όφελος για την τσέπη σου)
  • καθώς και στον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων!

Σου προτείνουμε να τη βάλεις στη ζωή σου αυτή την eco-φιλοσοφία οδήγησης🙂. Πιο συγκεκριμένα, δες  5+1 πολύ απλά Eco -Tips για να την εφαρμόσεις από σήμερα:

1. Άλλαξε σχέση, όταν πρέπει. Ναι, εννοούμε ότι συνίσταται να αλλάζεις… σχέση μετάδοσης (aka ταχύτητα), κατά προσέγγιση, στις 2000 με 2500 στροφές. Με αυτόν τον τρόπο, βοηθάς τον κινητήρα σου να στροφάρει καλύτερα.

2.Μέτρα την πίεση των ελαστικών σου. Η σωστή πίεση ελαστικών όχι μόνο  βελτιώνει την οικονομία καυσίμου αλλά και  την οδική ασφάλεια. Πίεση μικρότερη κατά 25% σημαίνει περίπου 2% περισσότερο καύσιμο. Φρόντισε λοιπόν να… πιεσομετράς τα ελαστικά σου μία φορά κάθε μήνα.

3.Μείωσε τις αντιστάσεις τις αεροδυναμικές. Σκέφτεσαι συχνά ότι πρέπει να κάνεις μια εκκαθάριση στο πορτμπαγκάζ; Σκέψου το σοβαρά γιατί όσο πιο ξαλαφρωμένο το έχεις, τόσο πιο οικολογικά οδηγείς. Απαλλάξου από τα αχρείαστα πράματα και τα περιττά βάρη. Επίσης, να ξέρεις ότι αξεσουάρ όπως αεροτομές, σχάρες και μπαγκαζιέρες οροφής προκαλούν αντίσταση και συνεπώς αύξηση του καυσίμου που καταναλώνεις.

4. Και το air-condition συνετάαα. Άσκοπη χρήση του κλιματιστικού ισοδυναμεί με άσκοπη κατανάλωση καυσίμου. Ιδανικά, λοιπόν για να έχει το κλιματιστικό σου τη  μέγιστη απόδοση, προτείνουμε: Ξεκινώντας τη διαδρομή σου, άνοιξε τα παράθυρα και περίμενε μέχρι να εξισορροπηθεί η εξωτερική θερμοκρασία με την εσωτερική. Καλό είναι ο κλιματισμός να χρησιμοποιείται μόνο όταν είναι απαραίτητο και να μην ρυθμίζεται κάτω από τους 23 βαθμούς Κελσίου. (Προφανώς…Ποτέ κλιματισμό με ανοιχτά παράθυρα.) 

5.Your Driving Style rocks. Είναι καλό να οδηγείς με σταθερή ταχύτητα, χρησιμοποιώντας τη μεγαλύτερη δυνατή σχέση μετάδοσης (Ω, ναι. Τώρα ξέρεις. Είναι η ταχύτητα). Υιοθέτησε λοιπόν το δικό σου ιδιαίτερο οικολογικό στυλ οδήγησης. Χρειάζεται να επιβραδύνεις ομαλά, αφήνοντας νωρίς το γκάζι. Και πραγματικά δεν υπάρχει κανένας λόγος για άσκοπα φρεναρίσματα ή αλλαγές ταχυτήτων χωρίς νόημα.

Bonus tip. Προετοίμασε τη διαδρομή σου 😉

Επειδή των φρονίμων τα παιδιά, πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Φρόντισε κι εσύ να έχεις προετοιμαστεί για τη διαδρομή που θα ακολουθήσεις με σύμμαχο το φίλο σου το GPS. Mερικές φορές μπορεί να σου σπάσει λίγο τα νεύρα αλλά τις περισσότερες σίγουρα θα σε γλιτώσει από περιττούς κύκλους και σπατάλη καυσίμου και χρόνου!

Και με την ευκαιρία, ήξερες  ότι το 30% της κίνησης στην πόλη δημιουργείται από οδηγούς που ψάχνουν parking;

Για να μη κάνεις κύκλους χωρίς νόημα, μπορείς κι εσύ να φροντίζεις για το parking σου νωρίτερα. Μπορείς να δεις πώς το πρόβλημά αυτό μπορεί να λυθεί σε έναν από τους 200 χώρους στάθμευσης- μέλη του ParkAround.

Με αφορμή, λοιπόν, την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, βάλε λοιπόν κι εσύ το λιθαράκι σου  για την προστασία του περιβάλλοντος. Ξεκίνα με Eco-driving  και μια  Δωρεάν κράτηση parking! 🌍